بازي Enter The Matrix

Cheats Code: براي فعال کردن کد ها،بايد شما بازي را حداقل يکبار انجام داده و آن را Save کنيد تابتوانيدازکدها استفاده کنيد.

براي وارد نمودن کد ها ازمنوي اصلي Hacking راانتخاب کنيد .يکي ازفايلهاي Save شده راانتخاب کنيد و

کليدي رابدلخواه بزنيد.دستورCHEAT راتايپ کرده،انگاه با يک فاصله يکي ازکدهاي زيرراوارد کرده،سپسEnter رابزنيدتا کد فعال گردد.

پس از بازگشت به منوي اصلي ،بازي جديد يا مراحل ذخيره شده راانتخاب و بازي کنيد.

مثلا بنویسید : cheat vf4df451رمزها:

سلامتي نامحدود =7F4DF451

گلوله نامحدود = 1DDF2556

قدرت تمرکز(Focus )نامحدود = 69E5D9E4

افزايش قدرت شليک = 0034AFFF

ناپديدشدن = FFFFFFF1

افزايش سرعت پرواز = 7867F443

مرحله جايزه = 13D2C77F

کم کردن جاذبه = BB013FFF

رانندگي با يک تاکسي = 312MF451